Rodo

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: nr telefonu: + 48,790767315.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, serię i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, stan cywilny, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy deweloperskiej/przedwstępnej, umowy o wykonanie zmian lokatorskich, umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży albo umowy sprzedaży lokalu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia ww. opisanych umów.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy deweloperskiej/przedwstępnej, umowy o wykonanie zmian lokatorskich, umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu albo umowy sprzedaży lokalu oraz podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem ww. umów – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO).
Dane osobowe będą przetwarzane również dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci marketingu produktów własnych oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
Administrator danych informuje, że dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:

  1. Generalnemu wykonawcy inwestycji oraz jego podwykonawcom w celu dokonania odbioru lokalu oraz usuwania wad lokalu i/lub części wspólnych nieruchomości stwierdzonych podczas odbiorów lokali albo w okresie rękojmi za wady,
  2. Przedsiębiorcom wykonującym roboty budowlane w zakresie usuwania wad lokali oraz części wspólnych nieruchomości,
  3. IBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Jordanowska 56, 52-403 Wrocław w celu koordynacji procesu usuwania wad w lokalach lub częściach wspólnych nieruchomości, oraz jako podmiotowi dominującemu wobec Administratora świadczącemu usługi zarządzania procesem inwestycyjnym,
  4. Administratorom oraz dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych na rzecz Spółki,
  5. Przedsiębiorcom świadczącym usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  6. Kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Administratora,
  7. Notariuszom sporządzającym aneksy do umów deweloperskich/przedwstępnych oraz umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali,
  8. Administratorowi/zarządcy nieruchomości w celu rozliczenia kosztów utrzymania drogi wspólnej oraz wywozu nieczystości.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zawarcia umowy sprzedaży ostatniego lokalu w inwestycji.
Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 15-19 RODO.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania umowy, przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO.
Administrator informuje nadto, że w przypadku przetwarzania danych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
W celu realizacji ww. praw  kontakt telefonu: + 48, 790767315 adres e-mail: ibs@ibs.wroclaw.pl  albo pocztą na adres spółki.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.